LogoLogo

Deklaracja dostępności

23 września 2020

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Woś.
 • E-mail: spizdebki@onet.pl
 • Telefon: 134399710

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły
 • Adres: 36-203 Izdebki
  Izdebki 362
 • E-mail: spizdebki@onet.pl
 • Telefon: 134399710

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wytworzył admin
Data wytworzenia 23 września 2020
Opublikował w BIP admin
Data opublikowania 23 września 2020
Data ostatniej aktualizacji 2 marca 2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
admin 2021-03-02 13:11:33 Zobacz
Wytworzył admin
Data wytworzenia 23 września 2020
Opublikował w BIP admin
Data opublikowania 23 września 2020
Data ostatniej aktualizacji 2 marca 2021
Liczba wyświetleń